Veřejné obchodní podmínky

I.
Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek 

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro technické zpracování, vyhodnocení a nakládání s poptávkovým online formulářem na internetových stránkách vlastněných a/nebo spravovaných (dále též jako „Služba“) společností CFIG E-Commerce a.s., IČO: 108 51 437 se sídlem Sladkovského 767, Pardubice 530 02, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 3765 (dále též jako „Prodávající“). Smyslem a účelem Služby je poskytovat Kupujícímu, na základě jím zadaných informací a jejich zpracování a vyhodnocení, odpovídající digitální obsah třetích stran (seznam třetích stran je uveden v souhlasu se zpracováním osobních údajů) formou odkazů a textu pomocí emailové a/nebo SMS zprávy včetně možnosti tyto zadané informace předat třetím stranám.

2. Nezávazná objednávka Služby probíhá na základě vyplnění poptávkového formuláře na webových stránkách ve vlastnictví nebo správě Prodávajícího.

3. VOP obsahují informace, které potřebuje Kupující mít k dispozici ještě před tím, než Službu zakoupí. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním Služby. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti. Tím, že dojde k objednání Služby Basic, a případné následné úhradě ceny za Službu Standard či Služby Premium, dává Kupující jednoznačný signál, že VOP viděl, četl a souhlasil s nimi a předmětnou objednávku myslí vážně, a stejně jako Prodávající je připraven splnit své závazky vyplývající z nákupu Služby (především technické zpracování poptávky Kupujícího, předání zadaných informací třetím stranám a poskytnutí digitálního obsahu), tak i Kupující je připraven dostát svým závazkům (především úhradě ceny za Službu v souladu s těmito VOP). 

 

Obsah VOP:  

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek  

II. Důležité pojmy (definice)  

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy  

IV. Cena služby a způsob platby 

V. Dodací podmínky  

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem  

VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamace  

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů  

IX. Závěrečná ustanovení 

X. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení 

 

II.
Důležité pojmy (definice) 

Níže uvedenými pojmy se pro účely těchto VOP rozumí: 

PRODÁVAJÍCÍ/POSKYTUJÍCÍ 

CFIG E-Commerce a.s., IČ: 108 51 437, DIČ: CZ10851437,  

se sídlem Sladkovského 767, 530 02 Pardubice  

Adresa pro doručování: Sladkovského 767, 530 02 Pardubice 

Kontaktní telefon: +420 464 602 084 

Adresa pro doručování elektronické pošty:info@cfigecommerce.cz 

 

KUPUJÍCÍ 

Ten, kdo prostřednictvím webového online formuláře vyplní a zašle poptávku Prodávajícímu. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ) a/nebo spotřebitel.  

SPOTŘEBITEL 

Fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. 

Kupní smlouva 

K uzavření Kupní smlouvy dochází při objednání Služby Basic okamžikem odeslání objednávky, při objednání Služby Standard či Služby Premium okamžikem úhrady kupní ceny za tyto služby. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách 

Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení této objednávky včetně platebních údajů v případě objednání Služby Standard či Premium. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů. 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně Prodávajícího či Kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována v souladu s příslušnými právními předpisy za účelem jejího úspěšného splnění, případně za dalšími účely v souladu s těmito VOP. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

 

ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

PRODUKT 

Digitální obsah ve formě textu ve formátu pdf a hypertextových odkazů představující výsledek Služby Standard či Služby Premium. 

SLUŽBA 

Technické zpracování, vyhodnocení a nakládání s poptávkovým online formulářem na internetových stránkách vlastněných a/nebo spravovaným Prodávajícím, za níž náleží Prodávajícímu příslušná úplata za Službu Basic, Službu Standard či Službu Premium, vše blíže specifikováno níže. 

Služba Basic 

Technické zpracování a nakládání s informacemi, jež byly Kupujícím zadány do online formuláře na internetových stránkách vlastněných a/nebo spravovaných Prodávajícím, jež spočívá zejména v předání těchto informací třetím stranám za účelem potenciálního zájmu Kupujícího o poskytnutí finančního plnění.  

V případě, že na základě předání těchto informací třetí straně dojde k vyplacení finančního plnění Kupujícímu/Spotřebiteli ve formě úvěru, zápůjčky či jiného obdobného finančního produktu, náleží Prodávajícímu za tuto službu úplata ve výši 6 % z přijatého plnění Kupujícím + DPH (dále jen „Odměna za Službu Basic“). V případě, že na základě těchto informací třetí straně nedojde k vyplacení finančního plnění Kupujícímu/Spotřebiteli ve formě úvěru, zápůjčky či jiného obdobného finančního produktu, Prodávajícímu nevzniká nárok na jakoukoliv odměnu. Prodávající výslovně prohlašuje a Kupující bere na vědomí, že tato úplata není finanční službou, provizí či odměnou ve smyslu ZSÚ, a podléhá proto DPH. Prodávající v tomto případě není zprostředkovatelem ve smyslu ZSÚ. 

Kupující tímto výslovně souhlasí s tím, že v případě vzniku nároku Prodávajícího na Odměnu za Službu Basic je tato odměna splatná do 10 dnů ode dne vyplacení přijatého plnění Kupujícímu. 

Služba Standard 

Technické zpracování a vyhodnocení poptávkového online formuláře na internetových stránkách vlastněných a/nebo spravovaných Prodávajícím, za níž náleží Prodávajícímu příslušná úplata ve výši
100 Kč včetně DPH + případná Odměna za Službu Basic, jež v sobě zahrnuje jednak Službu Basic, a také technické zpracování dat a jejich vyhodnocení, na základě kterého doporučí Kupujícímu konkrétní nabídku poptávaných služeb přes hypertextové odkazy zaslané formou elektronické zprávy nebo SMS. 

 

Služba Premium 

Technické zpracování a vyhodnocení poptávkového online formuláře na internetových stránkách vlastněných a/nebo spravovaných Prodávajícím, za níž náleží Prodávajícímu příslušná úplata ve výši
250 Kč včetně DPH + případná Odměna za Službu Basic, jež v sobě zahrnuje Službu Basic, Službu Standard, a také doručení digitálního obsahu elektronickou poštou, kterým je dokument ve formátu pdf se zpracovanými výsledky lustrací ve veřejně dostupných rejstřících (ISIR, CEE, a další). 

 

III. 
Objednávka a uzavření kupní smlouvy  

1) Kupující objednává Službu přes webové rozhraní, tj. skrze poptávkový systém, odesláním vyplněného poptávkového formuláře. Po předchozí písemné či telefonické dohodě s Prodávajícím lze Službu objednat i mimo objednávkový systém.  

 

2) OBJEDNÁNÍ SLUŽBY. Pro objednání Služby přes webové rozhraní slouží registrační formulář, kde Kupující vyplní údaje pro jejich technické zpracování a vyhodnocení jeho poptávky (zejména jméno, příjmení, telefonní číslo, email nebo další informace potřebné k poskytnutí Služby). Při objednání Služby Standard či Premium bude Kupujícímu zaslán email s platebními údaji pro úhradu, na základě které bude Služba Standard či Premium poskytnuta. V případě objednání Služby Basic bude Kupujícímu odeslán email s potvrzením o objednání, přičemž odměna za tuto službu se řídí čl. II bod Služba Basic těchto VOP. 

a) Před odesláním objednávky má Kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje vložené do poptávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku Kupující odešle kliknutím na tlačítko „ODESLAT“.  

b) Systém Kupujícímu následně vygeneruje a zašle na jím zadanou elektronickou adresu platební údaje pro úhradu Služby Standard či Premium, či potvrzení o objednání v případě výběru Služby Basic. 

c) O úspěšné úhradě, a tedy dokončení objednávky u Služby Standard či Premium, bude Kupující informován emailem zaslaným na jeho elektronickou adresu, kterou zadal při vyplnění poptávkového formuláře. 

3) V případě pochybností či jakýchkoliv nesrovnalostí Prodávající kontaktuje Kupujícího za účelem ověření pravosti poptávky, přičemž nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, bude na objednávku pohlíženo jako kdyby nikdy nebyla uskutečněna a ani jedné ze stran nevzniknou žádné práva či povinnosti s tím spojené. 

 

IV.
Cena Služby a způsob platby. 

1) CENA SLUŽBY BASIC. V případě, že na základě předání informací zadávaných Kupujícím do online formuláře třetí straně dojde k vyplacení finančního plnění Kupujícímu/Spotřebiteli ve formě úvěru, zápůjčky či jiného obdobného finančního produktu, náleží Prodávajícímu za tuto službu úplata ve výši 6 % z přijatého plnění Kupujícím + DPH (dále jen „Odměna za Službu Basic“). V případě, že na základě těchto informací třetí straně nedojde k vyplacení finančního plnění Kupujícímu/Spotřebiteli ve formě úvěru, zápůjčky či jiného obdobného finančního produktu, Prodávajícímu nevzniká nárok na jakoukoliv odměnu. Prodávající výslovně prohlašuje a Kupující bere na vědomí, že tato úplata není finanční službou, provizí či odměnou ve smyslu ZSÚ, a podléhá proto DPH. Prodávající v tomto případě není zprostředkovatelem ve smyslu ZSÚ. Kupující tímto výslovně souhlasí s tím, že v případě vzniku nároku Prodávajícího na Odměnu za Službu Basic je tato odměna splatná do 10 dnů ode dne vyplacení přijatého plnění Kupujícímu. 

 

V případě, že se Kupující dostane do prodlení s úhradou Odměny za Službu Basic, bude mu na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v online formuláři, Prodávajícím zaslána 1. Upomínka s dodatečnou lhůtou splatnosti 10 dnů. Kupující tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato 1. Upomínka je zpoplatněna částkou ve výši 500,- Kč a Kupující je povinen tuto částku uhradit v dodatečné lhůtě společně s Odměnou za Službu Basic. 

 

V případě, že se Kupující dostane do prodlení s úhradou Odměny za Službu Basic po dobu delší než 20 dnů, bude mu na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v online formuláři, Prodávajícím zaslána 2. Upomínka s dodatečnou lhůtou splatnosti 10 dnů. Kupující tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato 2. Upomínka je zpoplatněna částkou ve výši 750,- Kč a Kupující je povinen tuto částku uhradit v dodatečné lhůtě společně s Odměnou za Službu Basic. 

 

2) CENA SLUŽBY STANDARD. Cena Služby Standard je stanovena na částku ve výši 100,- Kč včetně DPH + Odměna za Službu Basic, pokud dojde k jejímu vzniku. Cena Služby Standard je hrazena Kupujícím převodem na účet Prodávajícího blíže specifikovaný v souladu s čl II VOP. Cena Služby Standard je uvedena s DPH a k ceně již nejsou připočítávány žádné další poplatky. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. 

 

3) CENA SLUŽBY PREMIUM. Cena Služby Premium je stanovena na částku ve výši 250,- Kč včetně DPH + Odměna za Službu Basic, pokud dojde k jejímu vzniku. Cena Služby Premium je hrazena Kupujícím převodem na účet Prodávajícího blíže specifikovaný v souladu s čl II VOP. Cena Služby Premium je uvedena s DPH a k ceně již nejsou připočítávány žádné další poplatky. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. 

 

4) Úhrada ceny služby prostřednictvím splátek není možná. 

 

5) ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit pouze převodem na bankovní účet Prodávajícího. Platební údaje obdrží Kupující na uvedenou elektronickou adresu vyplněnou v poptávkovém online formuláři. 

 

V.
Dodací podmínky  

1) ZPŮSOB DODÁNÍ SLUŽBY STANDARD A PREMIUM. Po uhrazení kupní ceny za Službu Standard či Premium budou údaje uvedené Kupujícím z online formuláře technicky zpracovány a vyhodnoceny. Na základě tohoto vyhodnocení bude Kupujícímu od Prodávajícího dodán digitální obsah ve formě textu ve formátu pdf a hypertextových odkazů na emailovou adresu a telefonní číslo Kupujícího. 

2) DODACÍ LHŮTA. Digitální obsah bude dodán Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních od po přijetí úhrady ceny Služby Standard či Premium Kupujícím na bankovní účet Prodávajícího. 

3) NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.  

4) Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby Kupující měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s pdf a s internetovým prohlížečem.  

 

VI.
Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem 

1) Digitální obsah je zpřístupněn toliko Kupujícímu. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby Kupující měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Některý obsah je možné přehrát s pomocí internetového prohlížeče po prokliku na zaslaný hypertextový odkaz. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, aby Kupující byl připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení či v případě, že se digitální obsah stane krátkodobě dočasně nedostupný vinou údržby dat nebo výpadků serveru. 

2) Digitální obsah není možné bez výslovného souhlasu Prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkt slouží pouze k informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností Prodávajícího. 

VII.
Záruka, práva z vadného plnění, reklamace  

1) Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2) V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad má Kupující právo požadovat adekvátní náhradu služby, čímž se pro účely poskytování Služby rozumí vrácení ceny služby Kupujícímu. 

3) Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním Produktu či nedodržením návodu a pokynů. 

4) Reklamaci u Prodávajícího je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamace je možné uplatnit emailem na elektronickou adresu reklamace@cfigecommerce.cz, nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud mezi Kupujícím a Prodávajícím nebude výslovně dohodnuto jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace bude Kupujícímu zasláno písemné potvrzení.  

 

VIII.
Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů  

1) V případě jakýchkoliv dotazů či stížností ke Službě či Produktu nás neváhejte kontaktovat na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese reklamace@cfigecommerce.cz. 

2) Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit se svými stížnostmi. 

3) Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz  

IX.
Závěrečná ustanovení  

1) Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) je upraven samostatně v čl. XI těchto VOP. 

2) Kupující bere na vědomí, že VOP je Prodávající jednostranně měnit, přičemž pro Kupujícího je platný vždy text všeobecných obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.  

3) Tyto VOP jsou účinné od 1. ledna 2023. 

 

X.
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení 

Kupující (dále také jako „Uživatel“) tímto uděluje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) souhlas s tím, aby společnost

CFIG E-Commerce a. s. se sídlem Sladkovského 767, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 108 51 437, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou B 3765 (dále jen „Správce“), zpracovávala osobní údaje Uživatelevyplněné v poptávkovém formuláři  a poskytla je třetím stranám (dále jen „Poskytovatelé služby“ nebo jednotlivě „Poskytovatel“, viz níže „Seznam třetích stran“). Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem poskytování digitálního obsahu Poskytovatelů poptávané služby (viz níže „Seznam poskytovaných služeb“), přičemž tyto údaje budou uchovány a archivovány po dobu 5 let. 

 

Údaje, které se rozhodnete odeslat prostřednictvím poptávkového online formuláře na stránkách Správce, mohou být automaticky odeslány Poskytovatelům. Účelem předání a následného automatizovaného zpracování osobních údajů je vyřízení poptávky a zaslání nabídkypoptávaných služeb Uživateli, tedy aby byl Uživatel kontaktován Poskytovatelem služby, a to s cílem vytvoření a předání dalších informací o tomto produktu. 

Příslušný Poskytovatel může Vámi vyplněné údaje použít k předběžnému posouzení, zda splňujete podmínky pro uzavření smlouvy o poskytnutí nabízené služby, o niž jste projevil/a zájem. 

 

Poskytovatel může po obdržení údajů od Správce a po předběžném posouzení Uživatele zvolit za účelem pokračování v žádosti také možnost telefonického kontaktování Uživatele. Při předběžném posouzení může dojít k profilování subjektu pro posouzení rizika a pro předcházení a odhalování podvodného jednání, příp. k automatizovanému rozhodnutí o tom, zda přistoupí Poskytovatel k dalšímu jednání o poskytnutí služby. Právním základem je jak plnění právní povinnosti, tak ochrana oprávněných zájmů Poskytovatele a zájmů a majetku klientů Poskytovatele. Pokud s výsledkem takového posouzení nesouhlasíte, máte právo vyjádřit svůj názor, příp. požádat Poskytovatele o tzv. „lidský přezkum“, což v praxi znamená, že Vaši žádost přezkoumá některý z pracovníků Poskytovatele. 

 

Berete na vědomí, že Poskytovatel může informovat Správce o stavu zpracování Vaší poptávky. Správci nevzniká nárok na odměnu od Poskytovatele služby, neboť Uživatel souhlasí s úhradou poplatku za technické zpracování poptávky a případnému automatizovanému předání poptávky Poskytovateli služby. 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo e-mailu na adresu osobniudaje@cfigecommerce.cz. 

Uživatel má dle Nařízení dále právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou Správcem zpracovávány, a žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat tyto údaje aktualizovat nebo opravit, popř. požadovat omezení zpracování, požadovat výmaz těchto údajů, dále právo na přenositelnost údajů, na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo právo obrátit se na soud.
 

Seznam třetích stran 

Název subjektu: CFIG Financial a.s. 

IČO: 172 93 138 

Adresa: Sladkovského 767, 530 02 Pardubice 

společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3827 

Telefon: 464 602 089 

Email: info@cfigfinancial.cz 

Web: https://www.cfigfinancial.cz 

Datová schránka:axdgxtq 

 

Název subjektu: CFIG Credit a.s. 

IČO: 094 33 635 

Adresa: Sladkovského 767, 530 02 Pardubice 

společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3721 

Telefon: 840 85 86 87 

Email: info@cfigcredit.cz 

Web: https://www.cfigcredit.cz 

Datová schránka: 9khhcut 

 

 

Seznam poskytovaných služeb 

CFIG E-Commerce a. s. poskytuje technické online zpracování a vyhodnocení poptávky a následnou distribuci digitálního obsahuUživatelům od Poskytovatelů služeb, o které uživatel požádal prostřednictvím online poptávkového formuláře.