Obecné informace

Společnost CFIG SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěrů tímto zpřístupňuje na svých internetových stránkách informace v souladu s §92 ZÚS (jedná se o zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.)
Kontaktní údaje – naleznete v sekci Kontakty

Informace týkající se vyřizování stížností a reklamací naleznete  v této sekci  - https://www.cfigse.com/info/stiznosti-a-reklamace

 

Finanční arbitr
Pro případy vymezené zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, tj. zejména spory týkající se poskytování platebních služeb, nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru či provedení směnárenského obchodu, je tímto orgánem Finanční arbitr. Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz.
Kontaktní údaje:
Finanční arbitr
Legerova 69/1581
110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 070
Mail: arbitr@finarbitr.cz

 

Dohled ČNB
Česká národní banka V záležitostech, které se týkají dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik, zákazu diskriminace spotřebitele, povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení, povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku může klient své podněty, upozornění nebo stížnosti zasílat České národní bance, která dohlíží na dodržování výše uvedených povinností.
Poštovní ústředí ČNB
ČNB Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Tel: 224 411 111
Fax: 224 412 404
IČO: 48136450
Zelená linka: 800 160 170
Adresa podatelny ČNB
Česká národní banka
Senovážná 3
115 03 Praha 1
Úřední hodiny podatelny
Po - Čt: 8:00 - 16:15 hod
Pá: 8:00 - 15:00 hod

 

Proces spojený s problémovým splácením úvěru
V případě, že není do 20. dne v měsíci splatnosti splátky splátka uhrazena, je klientovi vystavena první upomínka, která je zpoplatněna částkou 300 Kč. Upomínka je klientovi zaslána poštou doporučeným dopisem, mailem a prostřednictvím SMS, klient je rovněž opakovaně telefonicky kontaktován pracovníky společnosti. Pakliže nedojde k úhradě splátky ani do 5. dne následujícího měsíce po splatnosti splátky, je klientovi vystavena 2. upomínka, která je zpoplatněna částkou 500 Kč. Upomínka je opět zaslána poštou doporučeným dopisem, mailem a prostřednictvím SMS. Klient je i nadále v pravidelných intervalech telefonicky kontaktován pracovníky společnosti. Pakliže klient zůstane v prodlení i nadále či zůstává nekontaktní a není možné se s ním dohodnout na dalším individuálním postupu, dochází 21. dne následujícího měsíce po prodlení splátky k zesplatnění úvěru a předání celého případu advokátní kanceláří. V případě, že zesplatněným úvěrem je úvěr zajištěný nemovitostí, dochází v případě neúspěných kontaktů s klientem k započetí výkonu zástavního práva.
Výše popsaný proces je aplikován především v případech, kdy se není možné s klientem spojit, zjistit jeho situaci a možnosti a dohodnout se na dalším postupu. Platí, že pokud je to alespoň trochu možné a klient chce svou situaci řešit, tak se pracovníci společnosti snaží najít takové východisko, které klienta neuvrhne do problémů. Pro obě strany je podstatně výhodnější, pokud se takovým situacím předchází a klient kontaktuje společnost ještě před vystavením 1. upomínky.

 

Etický kodex
Všichni zaměstnanci, management a externí spolupracovníci skupiny:
jsou povinni řídit se platným právním řádem České republiky
jsou povinni svou práci vykonávat čestně, zodpovědně a v rámci dobrých mravů a společensky uznávaných norem
postupují vždy tak, aby nepoškodili skupinu a její dobré jméno
nesmí přijímat dary významnější hodnoty či cokoli obdobného, co by se jevilo jako možné úplatkářství
zachovávají důvěrné informace svých klientů, partnerů či kolegů v zaměstnání
jsou povinni se vyvarovat korupčních praktik jakéhokoli druhu
respektují svou konkurenci
nesmí vyvíjet tlak na klienta či partnera s cílem dosažení nepřiměřeného zisku na jeho úkor