Ochrana osobních informací

Souhlas se zpracováním osobních údajů CFIG Credit a.s.
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení. Uživatel odesláním vyplněného formuláře souhlasí se zpracováním jím uvedených údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Tyto údaje budou zpracovány společností CFIG Credit a.s., Sladkovského 767, 530 02 Pardubice, IČO: 291 38 680, vedenou Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl H, vložka 166 (www.cfigse.com), (dále jen „provozovatel“), jakožto provozovatelem systému a budou uchovány a archivovány po dobu 10 let. Provozovatel si vyhrazuje právo využít ke správě systému třetí stranu. Uživatel dále souhlasí s poskytnutím vložených údajů třetím stranám – zprostředkovatelům nebo poskytovatelům finančních služeb. Aktuální seznam odběratelů žádostí: PROFI CREDIT Czech a.s. (CZ, IČ: 61860069), Fair Credit Czech s.r.o. (CZ, IČ: 04455835), VITACREDIT s.r.o. (CZ, IČ: 28614488), SIM PŮJČKA s.r.o. (CZ, IČ: 01548689), ZAPLO Finance s.r.o. (CZ, IČ: 29413575),Home Credit a.s. (CZ, IČ: 26978636), Kolio Corporation s.r.o. (CZ, IČ: 03751597), LENDERS a.s. (CZ, IČ: 05563836), ACEMA Credit Czech, a.s (CZ, IČO: 26158761), Bona Fit, a.s. (CZ, IČ: 03305163), COFIDIS s.r.o.(CZ, IČ: 27179907), EC Financial Services, a.s (CZ, IČ: 24243744), mBank S.A. (CZ, IČ: 27943445), REOL Financial s.r.o. (CZ, IČ: 25952552), Silverside Czech, s.r.o. (CZ, IČ: 27605795), TOMMY STACHI s.r.o. (CZ, IČO: 27148084), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (CZ, IČ: 64948242). Každý kontakt může být předán více zprostředkovatelům nebo poskytovatelům. Předávání kontaktů bude probíhat pouze v rámci Evropské unie. Uživatel prohlašuje, že vložené osobní údaje se týkají jeho osoby a jsou úplné a pravdivé.

Odvolání tohoto souhlasu je možné písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu do sídla provozovatele nebo elektronickou formou do datové schránky provozovatele. Uživatel dále uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení formou emailu, MMS, SMS nebo telefonicky. Souhlas uděluje uživatel jak Provozovateli, tak třetím stranám, které se na zpracování žádosti podílejí. Souhlas s marketingovým kontaktem je udělován na dobu 10 let a může být kdykoliv odvolán na emailové adrese [osobniudaje@cfigse.com](mailto:osobniudaje@cfigse.com).